INTRASTAT je statistický systém sledující fyzický pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění související s pořízením či dodáním zboží z nebo do jiného členského státu. Vykazuje se od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 01. 05. 2004. Vykazování údajů pro Intrastat je povinné pro osoby (právnické i fyzické), které jsou registrovány k DPH v ČR a přijaly či odeslaly zboží z nebo do jiného členského státu v hodnotě dosahující prahu pro vykazování údajů do Intrastatu. Výše prahů je stanovena od 01. 01. 2019 na 12 mil. Kč zvlášť pro odeslané a zvlášť pro přijaté zboží za kalendářní rok. Data ve formě Výkazu pro Intrastat se předávají jednou za měsíc na místně příslušný celní úřad, nejpozději však do 12. dne měsíce následujícího po vykazovaném období.

Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů.

Podkladem pro zpracování jsou údaje z evidence zpravodajské jednotky o pohybu zboží, z daňové evidence nebo účetnictví zpravodajské jednotky (např. faktury, proforma faktury, dodací listy apod.)

Pokud se na nás obrátíte, zajistíme Vám zpracování dat do Výkazu pro Intrastat, odeslání výkazu elektronicky na místně příslušný celní úřad, ale i veškerou potřebnou komunikaci s celním úřadem.